FOTOvizitka
 
ŠKOLSKÉ maľovanky
 
01 PONUKA PRE ŠKOLY
 
02 TÉMY PRE DETI
 
03 Advent, VIANOCE
 
04 PRACOVNÉ ZOŠITY
• 01 Ukážky vnútra zošitov
• 02 Pracovné zošity 2011, 2012
• 03 Pracovné zošity 2013, 2014
• 04 Pracovné zošity 2015, 2016
• 05 Pracovné zošity 2017
• 06 Pracovné zošity 2018, 2019
 
05 TLAČOVINY pre deti
 
06 TLAČOVINY pre učit
 
07 ČASOPISY pre deti
 
08 Nábytok, paravany
 
09 KALENDÁRE
 
10 FLOW tvorenie
 
11 Maľované kamene
 
12 Z dreva, skla a cesta
 
13 Pohľadnice, pozdravy
 
14 Pohľady
 
04 PRACOVNÉ ZOŠITY
Publikácie pre 3-6 ročné deti vydavateľstva NOMIland s.r.o. sú vypracované podľa "Štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR" s názvom DIEŤA A SVET - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 0 MŠ SR. Všetky prešli schvaľovacím procesom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave a boli odporučené pre prax pedagógov v materských školách a tiež rodičovskej verejnosti ako pomôcka pri príprave detí na vstup do základnej školy. Zošity sú rozdelené podľa veku-osobitne pre 3 ročné deti, potom pre 4-5 ročné a 5-6 ročné deti.Obsahovo sú zamerané na základné matematické predstavy, poznávanie okolitého sveta, spoločnosti a prírody, jazykové, rečové a technické zručnosti. Špeciálne témy z oblasti zdravotnej, dopravnej a environmentálnej výchovy sú podrobnejšie vypracované v osobitných tituloch.Bližšie informácie na https://www.nomiland.sk